Fragmento relieve Toro Apis Caliza margosa Memphis inv nº 1830 Periodo Romano

Fragmento relieve Toro Apis Caliza margosa Memphis inv nº 1830 Periodo Romano